بانوي غزل سيمين بهبهاني
 سرآغاز نسل سوم سنتي پردازان است
نام سيمين يادآور نام پروين وفروغ هم هست.
پروين شاعري که دردل سنت ايستادودرقالب قطعه ومفاهيم سنتي درد جامعه را فريا .
با همان دلسوزي مادرانه ،مادري که همه ي احادجامعه رافرزندخودمي داند.
فروغ درمقابل فرهنگ سنتي ايراني ايستادوبي محابا درمقابل سدسنت به نبردپرداخت واز هزارتوي سنت بيرون امدودردهاي مشترک وتاريخي ن را فريادکشيد.
ولي سيمين نه تندي فروغ را عليه سنت داشت ونه وابستگي پروين را به سنت،حتي طرفداران اين سه شاعربزرگ همچون خودشان مي انديشندطرفداران افراطي.
سيمين بانوي غزل است ولي غزلهاي دومجموعه ي اوليه اواز تازگي درزبان وبيان وتجدددرتفکر بهره اي ندارد.
سيمين ازمجموعه ي. مرمر،ورستاخيز به بعدنگرشي جديدمي يابدوسبک وزبا ن.وبيانش تغيير مي کند.
سيمين براي اينکه سخن امروزودردهاي امروزرا درقالبي تازه تر بيان کند
.به سراغ اوزاني مي رود.که درگذشته سابقه نداشته است ياکمتر به کاررفته است.
اين رويکرد از کتاب،خطي زسرعت واز آتش گرد آمده اندوبه اوج خودمي رسد.
سيمين دردنامه جامعه اش رامي سرآيد.
تلاشهاي وتجربه هاي سيمين از مجموعه هاي رستاخيز تايک دريچه آزادي درنوشدن غزلهاي سنتي ما
تاثير بسزايي داشته وداردوتجربه هاي جديد اودرغزل موردتوجه بسياري از شاعران قرارگرفته است

چون درخت فروردين پرشکوفه شدجانم
دامني زگل دارم برچه کس بيفشانم
سيمين بهبهاني
دامن گل سيمين همان مجموعه ي اشعار اوست که برشيفتگان شعرافشانده است


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

فلش مموري Mike Emily Ray Jaiker Erin Sarah Brandi Rafael تعمير کامپيوتر در محل | نصب و راه اندازي دوربين مداربسته