1_جمله گفتند اين زمان از دور کار
نيست خالي هيچ شهر از شهريار

در بعضي نسخ بجاي دور کار از روزگار استفاده شده و خللي در معني ايجاد نميشود

2_هم ز هر حضرت خبردار آمدم
هم ز فطنت صاحب اسرارآمدم


در همه نسخه ها به اين شکل آمده ولي درست ((هم ز حضرت من خبردار آمدم))
زيرا منظور فقط يک پيشگاه يعني پيشگاه سيمرغ((خداوند متعال)) است و نمي تواند ((هر حضرت)) يعني پيشگاه هاي ديگر درست باشد چرا که خداوند يگانه است.

3_گفت اي مرغان منم بي هيچ ريب
هم بريد حضرت و هم پيک غيب

بريد و پيک مترادفند به نحوي که بريد به معني نامه رسان سواره و پيک به معني نامه رسان پياده است


4_با سليمان در سخن پيش آمدم
لاجرم از خيل او پيش آمدم

تلميح به داستان هدهد با سليمان که سليمان با هدهد صحبت ميکرد


5_هرکه در وي باخت جان از خود برست
در ره جانان ز نيک و بد برست

اينکه انسان از بدي ها خود را خالي کند و بدي ها را رها درست است اما چرا کلمه ي نيک يعني خوب هم آمده؟

جواب:چون در راه معشوق بايد از همه چيز دل کند چه خوبي ها و چه بدي ها و در اينصورت نيک و بد مجاز از همه چيز است با علاقه جز به کل
عشق حقيقي:خالي شدن از خود و لبريز شدن از معشوق


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Jessica سايت تفريحي ،سرگرمي حميدفان Kim Anthony Cathy Emma مهدي صالحي هستم يک برنامه نويس مقيم مالزي کار افريني دانشگاه ازاد اسلامي مشهد Miranda Sella