برنامه زمان بندي تدريس درس آموزش مهارت هاي نوشتاري ( نگارش وانشا) پايه هشتم 


      مهرهفته اولدرس اول  (مهندسي نوشتن ) + فعاليت نگارشي 1هفته دومفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري )هفته سوم درست نويسي +  تصوير نويسي  (انشاي آزاد)هفته چهارمدرس دوم (بيشتر بخوانيم، بهتر بنويسيم ) + فعاليت نگارشي 1 


     آبانهفته اولفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري )هفته دوم درست نويسي +  حكايت نگاري (انشاي آزاد)هفته سومدرس سوم (نگاه كنيم و بنويسيم ) + فعاليت نگارشي 1هفته چهارمفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري ) 


 


    آذر


 هفته اول درست نويسي +  مثل نويسي  (انشاي آزاد)هفته دومدرس چهارم (گوش بدهيم و بنويسيم  ) + فعاليت نگارشي  1هفته سومفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري (هفته چهارم درست نويسي +  تصوير نويسي  (انشاي آزاد)       دي--------------------برگزاري امتحانات نوبت اول 


 


    بهمن


    هفته اول درس پنجم (با سنجش و مقايسه ،آسان تر بنويسيم) + فعاليت نگارشي 1   هفته دومفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري )   هفته سوم درست نويسي +  حكايت نگاري (انشاي آزاد)هفته چهارم درس ششم (با جانشين سازي،راحت تر بنويسيم )+ فعاليت نگارشي 1 


 


     اسفند


   هفته اولفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري )هفته دوم درست نويسي +  مثل نويسي  (انشاي آزاد)هفته سومدرس هفتم (دگر گونه ببينيم و گونه گون بنويسيم ) + فعاليت نگارشي 1هفته چهارمفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري ) 


  فروردينهفته سوم درست نويسي +  تصوير نويسي  (انشاي آزاد)هفته چهارمدرس هشتم (افكار و گفتارمان را بنويسيم ) + فعاليت نگارشي 1 


ارديبهشتهفته اولفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري )هفته دوم درست نويسي +  حكايت نگاري (انشاي آزاد)هفته سوم                       نيايش – دوره کتاب                                                         
                        


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تفريحي salesimkart Angela Bingle Jason Matt Sean دانلود آهنگ جديد ايران مسکن آي تي پارسي