برنامه زمان بندي تدريس درس آموزش مهارت هاي نوشتاري ( نگارش وانشا) پايه هفتم  


      مهرهفته اولدرس اول  (نقشه نوشتن) + فعاليت نگارشي 1هفته دومفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري)هفته سوم درست نويسي +  تصوير نويسي  (انشاي آزاد)هفته چهارمدرس دوم (طبقه بندي موضوع) + فعاليت نگارشي 1 


     آبانهفته اولفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري )هفته دوم درست نويسي +  حكايت نگاري (انشاي آزاد)هفته سومدرس سوم (کوچک تر کردن موضوع ) + فعاليت نگارشي 1هفته چهارمفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري ) 


 


    آذر


 هفته اول درست نويسي +  مثل نويسي  (انشاي آزاد)هفته دومدرس چهارم (بندهاي بدنه) + فعاليت نگارشي  1هفته سومفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري (هفته چهارم درست نويسي +  تصوير نويسي  (انشاي آزاد)       دي--------------------برگزاري امتحانات نوبت اول 


 


    بهمن


    هفته اول درس پنجم (جمله موضوع) + فعاليت نگارشي 1   هفته دومفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري (   هفته سوم درست نويسي +  حكايت نگاري (انشاي آزاد)هفته چهارم درس ششم (بند مقدمه، بند نتيجه) + فعاليت نگارشي 1 


 


     اسفند


   هفته اولفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري )هفته دوم درست نويسي +  مثل نويسي  (انشاي آزاد)هفته سومدرس هفتم (راهي براي نظم دادن به ذهن و نوشته )) + فعاليت نگارشي 1هفته چهارمفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري ) 


  فروردينهفته سوم درست نويسي +  تصوير نويسي  (انشاي آزاد)هفته چهارمدرس هشتم (روشي براي نوشتن درباره موضوع هاي ذهني) + فعاليت نگارشي 1 


ارديبهشت


 هفته اولفعاليت هاي نگارشي 2 + فعاليت هاي نگارشي 3 )بررسي و داوري )هفته دوم درست نويسي +  حكايت نگاري (انشاي آزاد)هفته سومنيايش – دوره كردن دروسمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

غذاهاي خفن آموزش وردپرس پرشين نما Gary آبي بيکران Lucy Lori Mitch Shaun