برنامه زمان بندي تدريس درس ادبيات فارسي دوره متوسطه اول سال تحصيلي99-98 
   ماه     پايه هفتم                           پايه هشتم   مهر              از درس اول تا پايان درس سوم                   از درس اول تا پايان  سوم   آبان      از درس چهارم تا پايان  درس ششم             از درس چهارم تا پايان  درس ششم    آذر  از درس هفتم تا پايان درس نهم                        از درس هفتم تا پايان درس نهم              دي                   امتحانات  نوبت  اول                امتحانات  نوبت  اول     بهمن            از درس دهم تا پايان درس دوازدهم               از درس دهم تا پايان درس دوازدهم      اسفنداز درس سيزدهم تا پايان درس چهاردهم (درس آزاد)   از درس سيزدهم تا پايان درس چهاردهم (درس آزاد)  فروردين   درس پانزدهم(درس آزاد) و روان خواني    درس پانزدهم(درس آزاد) و شعر خواني- روان خواني     ارديبهشت از درس شانزدهم تا پايان درس هفدهم              از درس شانزدهم تاپايان درس هفدهم مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Jeffrey Melissa Fadi Stacey Aaron کارت مايفر afkfcom Andy Kevin Greg