باسمه تعاليفرم گزارش نظارت باليني  و نظارت همتا ناحيه/منطقه .


تاريخ : .


نام سرگروه:


 
 استان:                                                    ناحيه/منطقه:                                                           مدرسه:


نام دبير:                                                نام راهنماي آموزشي:


پست سازماني راهنماي آموزشي:


مدير مدرسه                               معاون آموزشي                               سرگروه درسي                               مربي همتا (همکار)                       
اطلاعات درسي:


درس مربوطه:                                                                                                         پايه تحصيلي:


عنوان درس:


موضوع مورد مشاهده (فرآيند تدريس، مديريت کلاس، سنجش و ارزشيابي و . ):


 
ابزار مشاهده:


ضبط صدا                                                                   فيلم برداري                                          يادداشت برداري                       


موارد ديگر:                         
جدول زماني:مکانزمان (دقيقه)تاريخمرحله   1. نشست پيش از مشاهده   2. مشاهده   3. نشست پس از مشاهده
نوبت مشاهده


مشاهده اول                                                          مشاهده دوم                                                         مشاهده سوم
تاريخ توافق راهنماي آموزشي و معلم براي مشاهدات بعدي در صورت وم:


تاريخ و امضا راهنماي آموزشي:   


 مهر و امضاي مدير مدرسه :


 


 


  
فرم روايت نگاري  نظارت و راهنمايي آموزشي معلمان

(حداکثر در 10 خط بافونت B Nazanin سايز 12 ):


 


استان:                                                    ناحيه/منطقه:                           مدرسه:                   پايه و درس:


نام و نام خانودگي راهنماي آموزشي:


پست سازماني راهنماي آموزشي:


مدير مدرسه                               معاون آموزشي                               سرگروه درسي                               مربي همتا (همکار)                       
ناظر آنچه راکه در کلاس درس مشاهده نموده و براي آن راهکار ارائه داده است را در اين قسمت بنويسيد .لازم به ذکر است مشاهدات کلاس درس يا روايت نگاري نيازي به روءيت مدير ن ندارد. ( رعايت اصل رازداري)


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

باربري و اتوبار شميران Jess Becky Catherine Amanda jcasc Joshua Shane Brandon دنياي نجوم