الف_روخواني درست ودقيق با توجه به  رعايت لحن وآ هنگها5نمره

ب_درک مطلب وباز گرداني متون نظم ونثر کهن به زبان فارسي معاصر5 نمره

ج_شناخت واژگان در جمله: يعني مترادف ،مخالف ،هم خانواده ،شبکه معنايي3نمره

د_ حفظ شعر 2نمرهلازمبهذکراستکهدرهرنوبتبهدلخواهدانشآموزانفقطيکشعر حفظيخواستهشود .

ه_دانش هاي زباني ودستور2نمره

و_ دانش هاي ادبي وآ رايه ها 2نمره

ز_ تاريخ ادبيات 1نمرهمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Andrea Melissa دنياي موبايل و گوشي Renee سئوکار Robert Jermaine Donna Arlyn مقالات